logo for loader

Телефон: 02 9432207

Д-р Ангелина Боризанова, д.м.


Специалист Кардиолог

Д-р Ангелина Боризанова е завършила Медицина през 2007г в Медицински факултет към Тракийски университет- гр. Стара Загора. Започва работа и специализация по Кардиология в Клиника по кардиология към УМБАЛ „ Царица Йоанна- ИСУЛ“  гр. София, където работи и до момента. През 2015г, придобива специалност по Кардиология към Медицински университет гр. София, след което и по ехокардиография експертно ниво. От 2017г до момента е асистент към Катедра по Спешна медицина към Медицински университет гр. София.

Защитила е дисертационен труд на тема: „Ехокардиографски предиктори за рецидивиращо предсърдно мъждене“.  

Участва в редица национални и международни конгреси с над 30 публикации в национални и международни списания.

Научни интереси: Кардиометаболитни заболявания, Дислипидемии, Предсърдномъждене, Затлъстяване,  Артериална хипертония,  Сърдечна недостатъчност и др.

Членство в научни организации: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), European Society of Cardiology (ESC), European Asossiation of Cardiovascular Imaging (EACVI)