logo for loader

Телефон: 02 9432207

Доц. Росица Вачева, д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Доц. Росица Вачева, д.м.


Специалист Микробиология

Професионален стаж

   

Дати

 

От 1.03.2013 - и понастоящем

Име и адрес на работодателя

 

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” , Медицински факултет, Медицински университет-София

Заемана длъжност

 

Началник лаборатория „Микробиология и вирусология”

Основни дейности и отговорности

 

Клинико-диагностична - клинична микробиология, вирусология, антибиотична политика, превенция и контрол на инфекциите; консултативна, експертна; научно-изследователска; преподавателска; административно-управленска

     

Дати

 

2007- 2013

Име и адрес на работодателя

 

Национален Център Заразни и паразитни болести; Нац. Референтен Център по превенция и контрол на Вътреболнични инфекции (НРЦ-ВБИ), МЗ -София

Заемана длъжност

 

Завеждащ Национален Референтен Център по Вътреболнични инфекции

Основни дейности и отговорности

 

Организиране на дейности за ограничаване разпространението на инфекции, свързани с медицинското обслужване-ИСМО/ ВБИ и антимикробна резистент ност (АМР) в лечебните заведения. Работна група за разработване на Национален стандарт по ВБИ. Контактно лице за страната с Европейски Център по контрол на заболяванията ( ECDC )-Стокхолм по надзор на ВБИ. Контактно лице и национален координатор за 7 проекта на ECDC. Консултант на СЗО по контрол на ВБИ и безопасност на пациентите.

     

Дати

 

1994-2007

Име и адрес на работодателя

 

Военно-медицинска Академия, гр. София-1606, бул. Св. Г.Софийски» 3

Заемана длъжност

 

Доцент в Катедра «Военна епидемиология, хигиена и микробиология»

Дати

 

1980-1994

Име и адрес на работодателя

 

Медицински Университет - гр. Плевен-5800 , бул.»Климент Охридски» 1

Заемана длъжност

 

Главен асистент в Катедра „Микроиология и вирусология”

Основни дейности и отговорности

 

Преподаване на студенти по медицина; ръководство на студентски кръжок

Председател на Клуб на студенти и млади учени ТНТМ-МУ-Плевен и организиране на научни конференции 1981-1989. Защита на кандидатска дисертация 1990 г

Образование, научни степени и звания

   

Дати

 

 2004 г- Военно-медицинска Академия, София

Придобита квалификация

 

Старши научен сътрудник II степен - Доцент

Дати

 

1990 г - Медицински Университет-гр. Плевен

Придобита квалификация

 

Научна степен „Кандидат на медицинските науки”/ „Доктор по медицина”

Дати

 

1986 - Медицински университет, Медицинска Академия – София

Придобита квалификация

 

Специалност „Микробиология”

Дати

 

1974- 1980 В исше образование, Медицински Университет - Плевен

Придобита квалификация

 

Лекар

     

Специализации

 

2009-2011 ECDC: Европейски Център за контрол на заболяванията, Стокхолм

   

2008 Превенция , контрол, скрининг, бърза диагностика MRSA , NHS Лондон

   

2008 Instituto Superiore Di Sanita, Рим , Италия

   

ЕSCMID / SHEA Training course Ноspital epidemiology : 2007 - Advanced Module, Prague, Czech ; 2005 - Applied, Beaune, France; 2004- Basic, Freiburg, Germany

   

2006 - LUMC - Leiden University Medical Centre, Молекулярно типиране на модел Acinetobacter baumanii. Контрол и превенция на ВБИ – система в Холандия

   

2006 - Измерване,одит и подобряване на антибиотична консумация, ABC. Calc, 34 th PGE ESCMID / ESGAP , Ница, Франция

   

2001, 2006 - Експерт по оценка и акредитация на ЛЗ за болнична помощ и ДКЦ

   

2002 - International Training Course on Molecular Biology Applied to Detection and Typing Microorg. - Institute Pasteur, Paris, France; И-т „Микробиология”БАН,София

   

1998 - Министерство на Здравеопазването, БЛС; Проект PHARE BG 9301/04, Обучение на лекари по здравната реформа и частна медицинска практика

Публикации

 

Над 130 научни публикации в български и международни научни списания. Повече от 80 участия в национални и международни научни форуми

     

Сфера на научни интереси

 

Клинична микробиология; Рaционална употреба на антибиотици; Молекулярни методи за типиране на нозокомиални патогени детекция на гени за резистентност в бактериите; Контрол и превенция на инфекциите

     

Членство в научни организации

 

Българско дружество по Медицинска микробиология /Член на УС

Българско дружество по Микробиология, член на СУБ и FEMS / Член УС

Българска Асоциация на Микробиолозите, БАМ

Българска Асоциация БУЛНОЗО/ Член на УС и Орг. комитет „Конгрес Булнозо”

ESCMID - Европейско дружество по клинична микробиология и инф. болести

HIS – Hospital Infections Society

Редакционна колегия на сп. „Нозокомиални инфекции-Бюлетин БУЛНОЗО”

Редакционна колегия на сп. „Medical Magazine"