logo for loader

Телефон: 02 9432207

Доц. Бранимир Големанов, д.м., МЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Доц. Бранимир Големанов, д.м.


Специалист Гастроентеролог

Доц.Бранимир Големанов

Главен административен асистентя в Клиниката по гастроентерология, КЦГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”


Образование:

1987 - Медицински университет – София, специалност „медицина”

 

Специализации:

1999 г. - специалност „Вътрешни болести”

2002 г . – специалност „ Гастроентерология ”

2009 г. - магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София

2001 г. - курс по гастроентерология, Холандия, Холандско дружество по гастроентерология

 

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет , София

Професионално развитие :

1994 г. – ординатор, ехографски кабинет, рентгеново отделение, V -та МБАЛ - София

2008 г. – ординатор, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ”

2007 г. - образователна и научна степен „доктор”

2008 г. – асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, МУ - София

2009 г. и до момента – гл. асистент, гл. адм. асистент, Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ”, МУ - София

Професионални квалификации:

- Абдоминална ехография, Доплер ехография

- Лапароскопска, интраоперативна ехография

- Ехоендоскопска ехография

- Контрастно-усилена ехография

- Интервенционални процедури под УЗ контрол

Членство:

Бивш дългогодишен касиер на Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)Член на Експертния съвет (ръководния орган) на БАУМЧлен на Европейската федерация по ултразвук в медицината и биологията ( EFSUMB )Член на р едакционния съвет на сп . „Диагностичен и терапевтичен ултразвук”, издавано от Българската а социация по у лтразвук в м едицината (БАУМ)Член на Българск ото дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография 

Участие в научни форуми и публикации:

Над 50 публикации в регионални и международни специализирани списанияНад 8 0 участия и презентации в регионални и международни срещи, конференции и конгреси 

  Език:

Английски писмено и говоримо