logo for loader

Телефон: 02 9432207

Проф. Йордан Генов, д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Проф. Йордан Генов, д.м.


Специалист Гастроентеролог

Йордан Георгиев Генов

Професор в Клиника по Гастроентерология, Катедра по Гастроентерология, УМБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ”, Медицински Университет – СофияМясто на раждане: София

Образование:

1991 – Медицински Университет – София


Специализации:

1998 - придобита специалност „Вътрешни болести”

2000 - придобита специалност "Гастроентерология”

2009 - придобита научна и образователна степен “Доктор”

1995 - Холандия - Rijnstate Hospital Arnhem, Academisch Medisch Center Amsterdam, Dijkzigt Hospital Rotterdam.

2009 - Франция - Hopital Paul Brousse, Centre Hepato - biliaire, Faculte de Medecine Paris - Sud – Universites Paris


Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет , София


Професионално развитие:

1991-1994 - терапевт във Вътрешно отделение - Общинска болница гр. Костенец и 18-та Софийска поликлиника.

1994 - асистент в Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Царица Йоанна”

1998 - старши асистент в Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Царица Йоанна”

2003 - главен асистент в Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

2010 - доцент в Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

2019 – професор в Клиника по гастроентерология, УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”


Професионални умения:

Абдоминална ехография

Doppler –ехография (color -, power -, pulse -, triplex), B-flow, Fusion

Еластография – транзиентна еластография (Fibroscan), point Shear wave еластография (pSWE), двудименсионална еластография (2D-SWE)

Контрастна ехография

Интраоперативна ехография

Перкутанна биопсия под ехографски контрол за хистологично изследване при хронични чернодробни заболявания

Перкутанна биопсия на чернодробни тумори, кисти, абсцеси и течни колекции

Перкутанна биопсия на панкреасни, ретроперитонеални, интраабдоминални и бъбречни тумори, кисти, абсцеси и течни колекции

Интервенционално лечение на чернодробни и интраабдоминални ехинококови кисти чрез пункция, аспирация, инжектиране на сколециден агент и реаспирация под ехографски контрол (ПАИР)

Перкутанен катетърен дренаж на чернодробни, панкреасни, ретроперитонеални и интраабдоминални кисти, псевдокисти, абсцеси и течни колекции

Перкутанна холецистостома

Перкутанен външен билиарен дренаж

Перкутанна етанолова аблация на чернодробни тумори

Радиофреквентна аблация на първични и метастатични чернодробни тумори – перкутанна и интраоперативна

Микровълнова аблация на първични и метастатични чернодробни тумори – перкутанна и интраоперативна

Термична аблация на панкреасни тумори


Клинични и научни интереси:

Прогресия на хроничните чернодробни заболявания

Хепатоцелуларна канцерогенеза

Лечение на чернодробни тумори.

Лечение на хронични вирусни хепатити

Автоимунни чернодробни заболявания

Стеатозна чернодробна болест

Портална хипертония

Лечение на усложненията на чернодробната цироза

Интрахепатална холестаза

Остър панкреатит

Хроничен панкреатит

Тумори на панкреаса

Интервенционални диагностични и терапевтични процедури в гастроентерологията


Членство:

Председател на Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ)

Председател на Българската асоциация за изучаване на черен дроб (БАИЧД)

Член на Управителния съвет на Българското дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГЕ)

Член на Борда на Европейската федерация на дружествата по ултразвук в медицината и биологията (EFSUMB)

Член на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL)

Член на Американската асоциация за изучаване на черния дроб (AASLD)


Преподавателски опит :

 

 1994 – до сега: Упражнения, тематични занимания, практически занимания и лекции на студенти по медицина, стажант-лекари, специализанти и докторанти по гастроентерология. Обучение на лекари по високоспециализирани дейности - абдоминална ехография, контрастна ехография и перкутанни интервенционални процедури


Участие в научни форуми и публикации:

Научни трудове в български и чуждестранни списания и сборници: 316

Участия в национални, европейски и световни конгреси: 238