logo for loader

Телефон: 02 9432207

Проф. Людмила Танкова, д.м., МДЦ ИСУЛ Царица Йоанна

Проф. Людмила Танкова, д.м.


Специалист Гастроентеролог

Професор д-р Людмила Танова Танкова, дмн

Завеждащ Второ отделение по чревни заболявания на гастроинтестиналния тракт в Клиниката по гастроентерология, КЦГЕ, МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”

Зам.-председател на съвета на директорите на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”


__________________________________________________________________________________________________

Образование:

1974- 1980 г. - висше образование по медицина, Медицински факултет, София

__________________________________________________________________________________________________

Специализации:

1987 г. - специалност по „Вътрешни болести”

1989 г. - специалност по „Гастроентерология”

1997 г. - доктор по медицина;

2002 г. - хабилитация - доцент

2010 г. - доктор на медицинските науки;

2012 г. - хабилитация - професор

2012 г. - мaгистър по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

Специализации в Чехия; Унгария; Гърция; Холандия

__________________________________________________________________________________________________

Регистрация:

Български лекарски съюз – Медицински университет, София

__________________________________________________________________________________________________

Професионално развитие и научно звание:

1980-1983 г. - лекар –ординатор – вътрешно отделение, Самоков

1983 г. и досега - УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ”, Клиничен център по гастроентерология, Клиника по гастроентерология

1987 г. - старши асистент; 1989 г. - главен асистент

2003 г. и досега – началник на второ отделение в Клиника по гастроентерология

2009 – 2011 г. и от 2013 г. – зам.-председател на борда на УМБАЛ «Ц. Йоанна-ИСУЛ»

2010 - 2012 г. – национален консултант по гастроентерология

__________________________________________________________________________________________________

Основни интереси и специфични професионални умения:

Колопроктология: определяне на стадий и прогноза при колоректален карцином; възпалителни чревни заболявания; патология на аноректума; туморна ангиогенеза;
панкреатология: остър, хроничен панкреатит
хепатология: метаболитни цирози
Владеене на: абдоминална Доплер ехография; ендоскопска ехография; контрастна ехография; хидроколонна ехография; ендоректална и ендовагинална ехография при патология на ректума и периректалното пространство; функционалнo изследване на аналния сфинктерен апарат;

__________________________________________________________________________________________________

Членства:

Член на ръководството на Научното дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и ехографияЧлен на Интернационална асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (IASGO)Член на ECCO (Европейска Крон колит организация)Член на ЕASL (Eвропейската асоциация по изучаване на черния дроб)
__________________________________________________________________________________________________

Участие в научни форуми и публикации:

Над 190 публикации в чужди, български списания (120) и участия в монографии, национални и международни конгреси и конференции

Референт на списание “Digestive Diseases and Sciences”

Член на редакционна колегия на сп. “Бълг. хепатогастроентерология”