logo for loader

Телефон: 02 9432207

 

Цен­тъ­рът има склю­чен до­го­вор с НЗОК за спе­ци­а­ли­зи­ра­на из­вън­бол­нич­на по­мощ, ме­ди­ко-ди­аг­ности­чни из­след­ва­ния и ви­со­ко­спе­циа­ли­зи­ра­ни из­след­ва­ния.