logo for loader

Телефон: 02 9432207

 • УНГ кабинети
 • УНГ детски кабинет
 • УНГ кабинет отоневрологичен
 • УНГ кабинет аудиологичен
 • УНГ кабинет консултативен
 • УНГ кабинет фониатричен
 • Алергологичен кабинет
 • Неврологичен кабинет
 • Кабинет по електромиография ЕМГ
 • Кабинет по електоенцефалография ЕЕГ
 • Кардиологичен кабинет
 • Очен кабинет
 • Ортопедичен кабинет
 • Педиатричен кабинет
 • Кабинет гастроентерология
 • Кабинет пулмология
 • Кабинет ендокринология
 • Кабинет нефрология
 • Кабинет урология
 • Кабинет хирургия
 • Кабинет неврохирургия
 • Кабинет детска онкохематология и онкология
 • Физиотерапия и рехабилитация
 • Дерматологичен кабинет
 • Онкологичен кабинет
 • Образна диагностика
 • Клинична лаборатория
 • Клинична микробиология и вирусология
 • Лаборатория Трансфузионна хематология
 • Клинична патология
 • Кабинет дентална медицина

 

Цен­тъ­рът има склю­чен до­го­вор с НЗОК за спе­ци­а­ли­зи­ра­на из­вън­бол­нич­на по­мощ, ме­ди­ко-ди­аг­ности­чни из­след­ва­ния и ви­со­ко­спе­циа­ли­зи­ра­ни из­след­ва­ния.